Säännöt

Wanda Videonet ry

21.2.2021

1. Nimi ja kotipaikka

Wanda Videonet ry, jonka kotipaikkana on Vantaan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä tv- ja videotekniikan tiedon ja taidon lisääminen sekä esiintymistaidon kehittäminen video- ja tv- ohjelmissa.

Yhdistys toimii kulttuurin ja kansalaistoiminnan edistämiseksi. Toiminta tukee nuorisokasvatustyötä siten, että nuoriso osallistuu toimintaan yhdessä aikuisten kanssa.

3. Tarkoituksen toteuttamiskeinot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • suunnittelee ja toteuttaa tv- ja video-ohjelmia sekä elokuvia
 • järjestää kursseja ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää juhlia, kilpailuja ja leiritoimintaa
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla kerhon tarkoitusten toteuttamiseksi

4. Rahoituskeinot

Toimintansa tukemiseksi kerho voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, omistaa tai hallita toimintaansa varten kiinteistöjä tai osakkeita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, myydä kerhon toimintaan liittyviä palveluja sekä toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia.

5. Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi.

Yhdistyksen jäsenmaksun määrää varsinainen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen hänelle antamat tehtävät. Jäsenen joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä eikä noudata hallituksen varoitusta, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Jäsenen, jolta ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole saatu vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua voi hallitus niin ikään erottaa.

Erottamispäätökseen tyytymätön voi vedota yhdistyksen kokoukseen 30 päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan jättämällä valituksensa kirjallisena hallitukselle.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn nimi, kotipaikka ja yhteystiedot merkitään jäsenluetteloon. Hyväksytyksi tultuaan jäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan.

6. Toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat ylintä päätösvaltaa käyttävä yhdistyksen kokous ja lainmukaisena hallituksena toimiva yhdistyksen hallitus.

7. Kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi varsinainen vuosikokous maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle.

Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu. Kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenmaksun maksaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kokouksessa voi olla läsnä myös etäyhteydellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8. Kokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
 5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
 7. Päätetään jäsenmaksun perimisestä ja jäsenmaksun suuruudesta.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 4-6 jäsentä ja valitaan hallituksen jäsenet. Näiden lisäksi valitaan 1. ja 2. varajäsen.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

9. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 4-6 jäsentä sekä kaksi varajäsentä vuodeksi kerrallaan valittuina.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia, jotka ovat toiminnastaan tilivelvollisia hallitukselle.

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille hallituksen jäsenille ilmoitettu, ja jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Jos valittu toimihenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänelle valitaan sijainen toimikauden loppuun.

10. Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta ja sitä varten

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaan.
 2. Hyväksyy jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa.
 3. Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee käsiteltäviksi tulevat asiat.
 4. Huolehtii varojen hankinnasta sekä vastaa yhdistyksen omaisuuden hoidosta.
 5. Huolehtii, että toiminnalle on hankittu tarvittavat luvat ja vakuutukset.
 6. Huolehtii tekijänoikeus- ja muiden lakien noudattamisesta sekä kaapeliverkon omistajan antamien määräysten noudattamisesta.
 7. Ohjaa ja valvoo mahdollisten toimikuntien toimintaa.
 8. Valmistaa vuosikokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi.
 9. Toimittaa vuosikokoukselle vuosikertomuksen sekä tilit ja toiminnantarkastajan lausunnon.
 10. Suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous sille tehtäväksi antaa.

11. Nimen kirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

12. Puheenjohtajan tehtävät

 1. Kutsuu hallituksen kokoon sekä toimii kokousten puheenjohtajana.
 2. Allekirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat.
 3. Valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät yhdistyksen puolesta hoidetaan.
 4. Pitää huolta, että yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätökset pannaan täytäntöön sekä seuraa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa.
 5. Valvoo, että yhdistyksen kirjanpito hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja että yhdistyksen omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla.
 6. Tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juoksevan asiain hoitoa.
 7. Työskentelee yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen toiminnan menestymiseksi sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtävistään.

13. Sihteerin tehtävät

 1. Valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.
 2. Laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon.
 3. Valmistaa vuosikertomuksen sekä samoin yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa työsuunnitelmaehdotuksen seuraavaa vuotta varten hallitukselle vuosikokouksessa esitettäväksi.
 4. Huolehtii yhdistyksen arkiston ja käsikirjaston hoidosta sekä jäsenluettelon ja toimintapäiväkirjan pitämisestä.

14. Taloudenhoitajan tehtävät

 1. Hoitaa yhdistyksen kirjanpidon.
 2. Vastaanottaa ja tallettaa yhdistyksen rahavarat, joista hän on hallitukselle laillisessa vastuussa.
 3. Suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut.
 4. Huolehtii mahdollisten jäsenmaksujen ja yhdistyksen saatavien perimisestä.
 5. Laatii yhdistyksen tilit ja valmistaa tilinpäätöksen sekä jättää ne tositteineen hallitukselle ja huolehtii tilinpäätöksen toimittamisesta toiminnantarkastajalle.
 6. Valmistaa yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesityksen vuosikokoukselle esitettäväksi.
 7. Hoitaa yhdistyksen muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa yhdistyksen kalustosta.

15. Tilikausi

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

16. Sääntöjen muuttaminen

Nämä säännöt voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista muutosehdotuksen hyväksyy ja seuraava varsinainen tai sitä varten ilmoitettu yhdistyksen kokous vähintään samanlaisella ääntenenemmistöllä päätöksen vahvistaa. Muutosehdotukset on perusteluineen esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

17. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kuten sääntöjen muuttamisesta säädetään. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.